Værdigrundlag

Hvilket pædagogisk grundlag arbejder vi ud fra?

Rette-Kurs er en privat aktør i uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen i Guldborgsund Kommune, som tilbyder individuelle aktiverings- og vejledningsforløb for socialt udsatte unge, der ikke kan profitere af eksisterende aktiveringstilbud.

Kendetegnende for vores målgruppe, er at der er tale om en gruppe unge, som står meget langt fra det ordinære arbejdsmarked. De har både en række tungtvejende psykiatriske, sociale og personlige problemer og en meget svag uddannelsesbaggrund.

Vi har valgt at arbejde ud fra en integreret recovery- og rehabiliterings tilgang, bl.a. fordi denne tilgang har fokus på samspillet mellem den enkelte person og omgivelserne. Begrebet ”rehabilitering” bliver ofte brugt synonymt med begrebet ”recovery”, men der er en forskel på de to betegnelser som vi synes er vigtig at notere sig. Forskellen består i at ”recovery” i højere grad fokuserer på den pågældende persons egen aktive indsats, mens betegnelsen ”rehabilitering” fokuserer på, hvordan selve recovery-processen kan understøttes og fremmes via professionel pædagogisk intervention samt via medmenneskelig omsorg, støtte mv. fra andres (fx pårørende) side. Tilgangen udgør endvidere et vigtigt brud med tidligere tiders pessimisme, hvad angår mulighederne for at komme sig helt eller delvist efter en psykisk sygdom. ”Recovery-begrebet” tilbyder nemlig et sundt og nødvendigt modtræk til tilbøjeligheden til at kronificere psykisk syge og symboliserer herved en ny optimisme som udgangspunkt for inklusion af psykosocialt udsatte unge i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Den integrerede rehabiliteringstilgang tager afsæt i den bio-psyko-sociale model, som anerkender at recovery er en multifaktoriel og kompleks proces som afhænger af forskellige dimensioner: (genetisk disponering, sociale og psykologiske faktorer). Tilgangen er karakteriseret ved, at knytte an til forskningsbaseret viden samt pædagogisk intervention på baggrund af en tværfaglig helhedsvurdering.

Med udgangspunkt i den integrerede rehabiliteringstilgang og kerneværdierne kontinuitet, involvering og ressource-bevidsthed er vores social-pædagogiske arbejde overordnet orienteret mod at:

  1. Sikre koordineringen mellem og kontinuiteten i de forskellige indsatser, som de unge modtager
  2. Medvirke til en relevant involvering af den unge selv, den unges familie, netværk, samt (gen)etablere tilknytning til uddannelsessystemet- og/eller arbejdsmarkedet
  3. Indkalde relevante samarbejdspartnere til tværfaglige netværksmøder i det nødvendige omfang